Wyszukiwarka:
PRZETARGI I ROBOTY

baner_projekt
Prace termomodernizacyjne WM Mickiewicza 3.

Termin składania ofertdo dnia 06-11-2018

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć do biura: Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp. z o.o., Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 36/3 lub na adres e mail: znpjg@op.pl. Oferent musi mieć na względzie, że wersję papierową można złożyć w terminie do 06 listopada 2018 roku, do godziny 14.00.
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
2. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
4. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi za-łącznikami).
5. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów/kopii oraz kompletność podpisów i pieczęci.
6. W ofercie przesłanej na email, skany/kopie oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf. (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 3.

Przedmiot zamówienia
Termomodernizacji poddany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 3 o powierzchni użytkowej 1089,88 m2. W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie następujących prac: modernizacja przegrody Ściana wewnętrzna, polegającej na ociepleniu ściany wewnętrznej mieszkań oraz klatki poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu mat z wełny mineralnej na pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2, naniesieniu warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego oraz podkładu tynkarskiego, -modernizację przegrody Ściana zewnętrzna poddasze oraz modernizację przegrody Ściana zewnętrzna, której każda polega na ociepleniu ściany zewnętrznej budynku poprzez przyklejenie na oczyszczonym podłożu płyt styropianowych na pełną warstwę kleju, oraz kołkowanie 6 szt/m2, naniesieniu warstwy zbrojącej z siatką z włókna szklanego oraz podkładu tynkarskiego, -modernizacje przegrody Strop wewnętrzny nad piwnicą poprzez ocieplenie stropu wewnętrznego poprzez przyklejenie płyt styropianowych do sufitu w piwnicy, kołkowanie oraz siatka z klejem, -modernizację przegrody Strop wewnętrzny - nad mieszkaniami oraz modernizacja przegrody Strop wewnętrzny - nad ostatnim mieszkaniem poprzez ocieplenie stropu wewnętrznego poprzez ułożenie na oczyszczonym podłożu płyt styropianowych oraz zabezpieczenie płytą OSB, -modernizację stolarki otworowej przez wymianę okien i drzwi na nowe, szczelne, spełniające aktualne wymagania techniczne, -wymianę istniejących opraw oświetleniowych (60 W) na świetlówki LED.
Dzięki kompleksowej termomodernizacji budynku energia końcowa wyniesie 374,61 GJ/rok. Energia pierwotna wyniesie 463,51 GJ/rok. Redukcja dwutlenku węgla wynosić będzie 43,35 t/rok, redukcja pyłów PM10= 93 kg/rok.
Roboty należy przeprowadzić zgodnie z audytem energetycznym oraz projektem budowlanym. Wycenie podlegają prace termomodernizacyjne wskazane w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Link do dokumentacji:
https://drive.google.com/open?id=1nt66GpFxtr7G4vpmAdDci3Bouzcz1fdR
2018-10-30 21:15:42
baner_projekt
Prace termomodernizacyjne WM Mickiewicza 56

Termin składania ofert do dnia 06-11-2018

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do biura: Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp. z o.o., Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 36/3 lub na adres e mail: znpjg@op.pl. Oferent musi mieć na względzie, że wersję papierową można złożyć w terminie do 2018 -11- 06, do godziny 14.00.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
3. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi za-łącznikami).
6. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów/kopii oraz kompletność podpisów i pieczęci.
7. W ofercie przesłanej na email, skany/kopie oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf. (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników).

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 56.

Przedmiot zamówienia
Termomodernizacji poddany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 56 o powierzchni użytkowej 355,40 m2. W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie następujących prac: -modernizację przegrody Strop piwnicy, która polega na przygotowaniu starego podłoża poprzez czyszczenie oraz osuszenie pod docieplenie, gruntowanie, wykonanie ocieplenia pianką poliuretanową, -modernizację przegrody Dach polegającej na przygotowaniu starego podłoża poprzez czyszczenie pod docieplenie, gruntowanie, wykonanie ocieplenia z płyt termoizolacyjnych wraz z wymianą pokrycia dachu, -modernizację przegrody Ściana zewnętrzna, która polega na rozebraniu rur spustowych, przygotowaniu starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie odbitego tynku, jednokrotne gruntowanie emulsją, przyklejenie płyt z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ochronienie narożników wypukłych kątownikiem metalowym, ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynków mineralnych, -modernizację przegrody Ściana zewnętrzna, która ze względu na wytyczne konserwatora, ściana zewnętrznej budynku zostanie ocieplona warstwą tynku renowacyjnego, -modernizację stolarki otworowej przez wymianę okien i drzwi na nowe, szczelne, spełniające aktualne wymagania techniczne, -wymianę istniejących opraw oświetleniowych (60 W) na świetlówki LED.

Na planszy kolorystycznej poszczególnych elewacji podano oznaczenia kolorów farb użytych do malowania tynków oraz odcień tynku żywicznego. Jako podstawę do sporządzenia projektu przyjęto paletę kolorów firmy Caparol ze wzornika 3D. Wykonawca ma prawo do wyboru innego producenta farb/tynku żywicznego. Zamawiający określa zakres równoważności: 1. przy wyborze innego producenta farb należy dobrać odcienie zastosowanych farb zewnętrznych; 2. należy stosować farby silikatowe zgodnie z przyjętą kolorystyką, w alternatywie tynk silikatowy barwiony w masie; przy wyborze tynku żywicznego należy dobrać odcienie zastosowanego wzornika.

Dokumentacja budowlana, tj. przedmiary, projekt budowlany wraz ze świadectwem energetycznym znajdują się w tzw. chmurze pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1T4s_FFpvMIgxIf20a53WnDVzxxGYbCN4
2018-10-29 22:10:47
baner_projekt
Prace termomodernizacyjne WM Muzealna 3

Termin składania ofert do dnia 05-11-2018

Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do biura: Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp. z o.o., Jelenia Góra 58-500, ul. Wojska Polskiego 36/3 lub na adres e mail: znpjg@op.pl. Oferent musi mieć na względzie, że wersję papierową można złożyć w terminie do 2018 -11- 05, do godziny 14.00.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej, tj. termomodernizacja dachu i/lub pozostałe prace termomodernizacyjne.
3. Zamawiający nie planuje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zaleca się, aby Oferent złożył kompletną ofertę (zawierającą wszystkie wymagane strony oraz wypełnione wymagane pola) wraz z kompletnymi załącznikami (z załączonymi wszystkimi za-łącznikami).
6. Zaleca się, aby zachować czytelność załączonych skanów/kopii oraz kompletność podpisów i pieczęci.
7. W ofercie przesłanej na email, skany/kopie oferty i załączników należy dołączyć w formie plików pdf. (nie należy dołączać zdjęć poszczególnych załączników)

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Jeleniej Górze przy ul. Muzealnej 3. Przedmiot zamówienia Termomodernizacji poddany zostanie wielorodzinny budynek mieszkalny w Jeleniej Górze przy ul. Muzealna 3 o powierzchni użytkowej 651,90 m2. W ramach inwestycji planowane jest przeprowadzenie następujących prac:
Zadanie 1: modernizacja przegrody Dach, która polega na ociepleniu stropodachu z warstwy płyt styropianowych ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji i przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych, pokrycie dachów papą termozgrzewalną,
Zadanie 2: modernizacja przegrody Ściana zewnętrzna oraz modernizację przegrody Ściana zewnętrzna piwnicy, które polegają na rozebraniu rur spustowych, przygotowaniu starego podłoża pod ocieplenie metodą lekką mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie odbitego tynku, jednokrotne gruntowanie emulsją, przyklejenie płyt styropianowych, przyklejenie warstwy siatki na ścianach, przyklejenie drugiej warstwy siatki na pasie podokiennym parteru, przyklejenie warstwy siatki na ościeżach, ochronienie narożników wypukłych kątownikiem metalowym, ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z akrylowych tynków elewacyjnych na uprzednio przygotowanym podłożu przez nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, zaizolowanie styku stolarki z tynkiem silikonem, utylizację odpadów styropianowych wraz z transportem, urządzeniem placu remontowego, -modernizację przegrody Ściana na gruncie polegającej na odkopaniu oraz oczyszczeniu przegrody, nałożeniu warstwy izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni przegrody, przyklejeniu płyt styrodurowych do podłoża, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej warstwy termoizolacyjnej, ponowne przykrycie zmodernizowanej przegrody warstwą gruntu, przywrócenie powierzchni podlegającej pracami modernizacyjnymi do stanu przed modernizacją, -modernizację stolarki otworowej przez wymianę okien i drzwi na nowe, szczelne, spełniające aktualne wymagania techniczne, -wymianę istniejących opraw oświetleniowych (60 W) na świetlówki LED.

Na planszy kolorystycznej poszczególnych elewacji podano oznaczenia kolorów farb użytych do malowania tynków. Jako podstawę do sporządzenia projektu przyjęto paletę kolorów firmy Caparol ze wzornika 3D. Wykonawca ma prawo do wyboru innego producenta farb. Zamawiający określa zakres równoważności: 1. przy wyborze innego producenta farb należy dobrać odcienie zastosowanych farb zewnętrznych; 2. należy stosować farby silikatowe zgodnie z przyjętą kolorystyką, w alternatywie tynk silikatowy barwiony w masie.

Dokumentacja budowlana, tj. przedmiary, audyt energetyczny oraz projekt budowlany znajdują się w tzw. chmurze pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1-m0R2Kc7S1AJ_bD4PguLB1wCnxMDZG0R
2018-10-29 21:57:40
baner_projekt
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wojska Polskiego nr 20, Wojska Polskiego nr 28, Wojska Polskiego nr 29 oraz Wojska Polskiego nr 41 w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych, parametrów energetycznych budynków oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych,
2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem.Przyjęto, że problemem głównym, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, jest zły stan techniczny budynków mieszkalnych wielorodzinnych objętych projektem. Budynki poddane rewitalizacji w ramach niniejszego projektu charakteryzują się ogólnym zużyciem technicznym. Dodatkowe problemy, to straty energii spowodowane przenikaniem ciepła przez przegrody budowlane, czy wysokie koszty ogrzewania lokali mieszkalnych. Dlatego, tam gdzie jest to możliwe, należy przeprowadzić termomodernizację. Dodatkowo problemem jest ograniczona dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych.Realizacja projektu wpisze się w szereg działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w ostatnich latach przez samorząd lokalny oraz inne podmioty w bezpośredniej okolicy budynków, objętych projektem.

Wartość Projektu: 722 688,34 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 406 453,63 PLN
Wkład budżetu Państwa: 67 742,27 PLN
2018-09-26 19:40:52
baner_projekt
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 7, ul. Wojska Polskiego nr 10 oraz ul. Wojska Polskiego nr 11 w Jeleniej Górze.

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych, parametrów energetycznych budynkóworaz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celówszczegółowych:
1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych,
2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynkówmieszkalnych objętych projektem.Przyjęto, że problemem głównym, który zostanie rozwiązany w wyniku realizacji projektu, jest złystan techniczny budynków mieszkalnych wielorodzinnych objętych projektem. Budynki poddanerewitalizacji w ramach niniejszego projektu charakteryzują się ogólnym zużyciem technicznym napoziomie od 50 % wzwyż. Stan poszczególnych elementów budynków jest co najmniejniezadowalający. Dodatkowe problemy, to straty energii spowodowane przenikaniem ciepła przezprzegrody budowlane, czy wysokie koszty ogrzewania lokali mieszkalnych. Dlatego, tam gdzie jest tomożliwe, należy przeprowadzić termomodernizację. Dodatkowo problemem jest ograniczonadostępność budynków dla osób niepełnosprawnych.Realizacja projektu wpisze się w szereg działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w ostatnich latachprzez samorząd lokalny oraz inne podmioty w bezpośredniej okolicy budynków, objętych projektem.

Wartość Projektu: 870 305,66 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 488 232,29 PLN
Wkład budżetu Państwa: 81 372,05 PLN”
2018-09-17 20:58:25
baner_projekt
Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych przy ul. Wojska Polskiego nr 44, ul. Wojska Polskiego nr 46 oraz ul. Wojska Polskiego nr 60 w Jeleniej Górze."

Celem projektu jest poprawa warunków mieszkaniowych, parametrów energetycznych budynków oraz podniesienie estetyki zabudowy. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez realizację celów szczegółowych:
1. Poprawę warunków użytkowania budynków mieszkalnych,
2. Poprawę dostępności dla osób niepełnosprawnych budynków mieszkalnych,
3. Obniżenie kosztów ogrzewania budynków mieszkalnych.
Cel zostanie osiągnięty poprzez remont i odnowę zdegradowanych wielorodzinnych budynków mieszkalnych objętych projektem. Budynki objęte projektem znajdują się na terenie miasta Jelenia Góra, gdzie koncentrują się negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne. Teren ten został objęty programem rewitalizacji. Realizacja projektu, przyniesie korzyści: zwiększenie komfortu użytkowania infrastruktury mieszkaniowej, w tym dla osób niepełnosprawnych; pozytywnie wpłynie na rozwój społeczny i ekonomiczny społeczności lokalnej; ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery; zmniejszone koszty ogrzewania budynków.

Wartość Projektu: 1 014 576,11 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 584 089,48 PLN
Wkład budżetu Państwa: 97 348, 24 PLN
2018-09-17 20:47:34
unia
Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,9,10 Drzymały 49 i K.Miarki 16.

Beneficjent Wspólnoty Mieszkaniowej Drzymały 49 w Jeleniej Górze zawiadamia, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wspólnoty Mieszkaniowe uzyskały dofinansowanie do projektu pod nazwą:

"Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5,9,10 Drzymały 49 i K. Miarki16." w ramach
-Osi priorytetowej 3 "Gospodarka niskoemisyjna"
-Działanie 3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym"
-Poddziałanie 3.3.3 "Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym" ZIT AJ
-(SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych).


numer wniosku RPDS.03.03.03-02-0030/16

Cel projektu

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, osiągnięcie poprawy jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych. Ponadto celem projektu jest zwiększenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a także wzrost jakości i komfortu życia mieszkańców w regionie.

Wartość projektu - 1.302.747,65 zł

Kwota dofinansowania - 1.262.800,98 zł

2018-01-23 20:58:07
OGŁOSZENIE W SPRAWIE AUDYTU

Zarządca w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza wykonawców do złożenia ofert na:

1. sporządzenie audytów energetycznych dla n/w Wspólnot Mieszkaniowych:
- Jelenia Góra ul. Mickiewicza 3,5,56
- Jelenia Góra ul. Powstania Listopadowego 13,7
- Jelenia Góra ul.Drzymały 49
- Jelenia Góra ul. Muzealna 3,
- Jelenia Góra ul. Tkacka 5,10
- Jelenia Góra ul. H. Modrzejewskiej 2

2. dokumentacji projektowej ocieplenia i kolorystyki budynków:
- Jelenia Góra ul. Tkacka 10
- Jelenia Góra ul. Mickiewicza 10
- Jelenia Góra ul. Drzymały 49
2016-09-02 10:57:49
Siedziba firmy - godziny obsługi interesantów

siedziba naszej firmy

Zarządzanie Nieruchomościami Południe sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra
ul. Wojska Polskiego 36/3 :

godziny obsługi interesantów:
dni robocze:
poniedziałek, piatek 8.00-15.00
wtorek, czwartek 12.00-16.00
środa 12.00-14.00
2012-09-03 09:17:04
Zaproszenie

Zapraszamy Państwa do skorzystania z naszej oferty w zakresie umieszczania ogłoszeń dotyczących zamiany, kupna
i sprzedaży nieruchomości. Aby zamieścić ogłoszenie prosimy o wypełnienie stosownego formularza i dodanie ogłoszenia. Administrator w przeciągu 24 godz. (w dni robocze)zatwierdzi ogłoszenie. Jednocześnie administrator informuje uprzejmie,
że nie odpowiada za treść zamieszczonych ogłoszeń.
2011-01-24 16:33:05